Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Fon

Τελευταία αναθεώρηση: Μάιος 2018

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας Δεδομένων

 • Ταυτότητα: FON WIRELESS LIMITED (εφεξής «Fon»). Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Αγγλίας και Ουαλίας υπό τον αριθμό 5661131
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Farringdon 25 (EC4A 4AB) - Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο).
 • Τηλέφωνο για πελάτες στην Ισπανία: +34 912917600
 • Διεύθυνση email: privacy@fon.com
 • Αντιπρόσωπος Επεξεργασίας Δεδομένων: Δικηγορικό Γραφείο Picón & Asociados.
 • Στοιχεία επικοινωνίας Αντιπροσώπου Προστασίας Δεδομένων: dpd@piconyasociados.es – Τηλέφωνο για πελάτες στην Ισπανία: +34 914575614.

2. Δεδομένα εγγραφής

Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon, συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ταχυδρομικός κώδικας και χώρα. Παρομοίως, μπορούμε επίσης να ζητήσουμε στοιχεία όπως ο αριθμός κινητού σας και ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας (εφεξής «Δεδομένα»).

3. Αποθήκευση των Δεδομένων σας

Η Fon αποτελεί τον Υπεύθυνο επεξεργασίας Δεδομένων των πληροφοριών που παρέχετε και συμμορφώνεται με την επί του παρόντος ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που συνεπάγεται η δραστηριότητα που διεξάγει. Ομοίως, η Fon συμμορφώνεται με - το συμπληρωματικό κανονιστικό πλαίσιο και τις λοιπές συναφείς νομοθετικές διατάξεις.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Η Fon επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • α) Διαχείριση της σχέσης με τους χρήστες και παροχή υπηρεσιών, τιμολόγηση αυτών και είσπραξη των συναφών πληρωμών. Η παροχή των Δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι υποχρεωτική, ειδάλλως παρακωλύεται η εκπλήρωση της σύμβασης.
 • β) Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εκτός εάν δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες, με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους τρόπους. Βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών, μπορούμε να αναπτύξουμε εμπορικά προφίλ, προκειμένου να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σας. Σε κάθε περίπτωση, η εξουσιοδότηση επεξεργασίας των Δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι προαιρετική και σε περίπτωση που δεν συναινέσετε, το μόνο αποτέλεσμα θα είναι ότι δεν θα λαμβάνετε εμπορικές προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • γ) Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η παροχή δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • δ) Βελτίωση του ενδιαφέροντος που δείχνουμε στους χρήστες μας και διατήρηση της επαφής μαζί τους.
 • ε) Βελτίωση της εμπειρίας σας με την υπηρεσία Fon, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή παροχή της Υπηρεσίας και των Προϊόντων που προσφέρουμε.
 • στ) Παροχή της κατά προσέγγιση τοποθεσίας ενός Fon Spot σε άλλους χρήστες, έτσι ώστε όλοι οι χρήστες να μπορούν να απολαύσουν την Υπηρεσία Fon.

5. Διάρκεια επεξεργασίας Δεδομένων

Τα Δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό τη διαχείριση της σχέσης με τους χρήστες καθώς και για την τιμολόγηση και την είσπραξη πληρωμών για τις Υπηρεσίες θα διατηρούνται για τους σκοπούς αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Μετά τον τερματισμό της σχέσης αυτής, τα Δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και μέχρι να καθοριστούν οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση

Τα Δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας διατηρούνται επ’ αόριστον, μέχρις ότου εκδηλώσετε τη βούλησή σας να διαγραφούν.

Τα Δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την εκπλήρωση της υποχρέωσης διατήρησης των δεδομένων που παρέχονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ισπανία θα διατηρούνται για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επικοινωνίας. Στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Fon, τα προαναφερθέντα Δεδομένα θα διατηρούνται, εφόσον η συγκεκριμένη πτυχή ρυθμίζεται από τη νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του κλάδου για καθένα από αυτά.

6. Νομιμοποίηση για την επεξεργασία των Δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμφανίζονται εδώ.

Η μελλοντική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών βασίζεται στην ικανοποίηση του νόμιμου επιχειρηματικού ενδιαφέροντός μας, που συνίσταται στη δυνατότητά μας να προτείνουμε στους χρήστες μας την απόκτηση επιπλέον προϊόντων ή υπηρεσιών μας και, ως εκ τούτου, να συνεχίσουμε τη σχέση μαζί τους. Αυτό το νόμιμο συμφέρον αναγνωρίζεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), που επιτρέπει ρητά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επί αυτής της νομικής βάσης για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε ή να αποσύρετε τη συναίνεσή σας στην εν λόγω επεξεργασία των Δεδομένων σας, με οποιοδήποτε από τα μέσα που προβλέπονται σε αυτήν τη ρήτρα.

Η βάση για τη διατήρηση Δεδομένων σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ισπανία είναι η τήρηση της νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον Νόμο 25/2007, της 18ης Οκτωβρίου, περί διατήρησης δεδομένων σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών. Στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Fon, η νομιμοποίηση αυτή αντλείται, η συγκεκριμένη πτυχή ρυθμίζεται από τη νομοθεσία, από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του κλάδου για καθένα από αυτά.

7. Πρόσωπα στα οποία θα κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας

Τα Δεδομένα θα κοινοποιούνται στις ακόλουθες οντότητες:

 • a) Στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και για τους σκοπούς που ορίζονται εκεί.
 • b) Στις διαδικτυακές οντότητες που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία εισπράξεων και πληρωμών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η διαχείριση αυτών.
 • c) Στις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου μας, μεταξύ των οποίων: Η Fon Technology S.L, η Fon Labs S.L. κ.λπ. Σκοπός αυτής της κοινοποίησης είναι η κεντρική διαχείριση των δραστηριοτήτων μας και η εκπλήρωση εσωτερικών διοικητικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών.
 • d) Στο πλαίσιο της διεθνούς παροχής των υπηρεσιών της Fon, τα δεδομένα θα μεταφέρονται σε διάφορους συνεργάτες και συν-παρόχους τηλεπικοινωνιών, εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ, όπου προσφέρεται η υπηρεσία Fon, ακόμα κι αν δεν είστε πελάτης του εν λόγω συνεργάτη/συν-παρόχου. Οι μεταφορές αυτές είναι απαραίτητες για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • I) Για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερομένου και του υπευθύνου επεξεργασίας ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που εγκρίνονται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.
  • II) Τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης, προς το συμφέρον του ενδιαφερόμενου μέρους, μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η παροχή του κύριου αντικειμένου της Υπηρεσίας Fon για την οποία συνάπτεται σύμβαση στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται η Fon, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διεξαγωγής τους για τον σκοπό που αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 49. 1). Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρόκειται για μια χώρα ή μια επικράτεια που θα εγγυάται επαρκές επίπεδο προστασίας ή μια οντότητα που έχει προσχωρήσει στο πλαίσιο Privacy Shield (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) στον τομέα των διεθνών μεταφορών Δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Λάβετε υπόψη ότι οι συνεργάτες της Υπηρεσίας Fon δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Fon.

Επίσης, να έχετε κατά νου ότι ο σκοπός της επεξεργασίας Δεδομένων από αυτούς τους συνεργάτες περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή της Υπηρεσίας Fon. Χωρίς πρόσβαση στα Δεδομένα σας, ούτε οι συνεργάτες της Fon ούτε η ίδια η Fon μπορούν να εγγυηθούν την πρόσβαση στην Υπηρεσία Fon υπό τους όρους που έχετε συμφωνήσει.

8. Δεδομένα πληρωμών

Όταν αγοράζετε μια Άδεια Fon ή πραγματοποιείτε άλλες αγορές μέσω της Υπηρεσίας Fon, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, τα στοιχεία SMS ή τα στοιχεία Paypal και λοιπά οικονομικά δεδομένα τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε για την πληρωμή σας συλλέγονται και αποθηκεύονται από τρίτους φορείς επεξεργασίας πληρωμών, ήτοι οι πληροφορίες αυτές δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Fon κι εμείς μπορούμε να συλλέγουμε ορισμένες περιορισμένες πληροφορίες, όπως ο ταχυδρομικός σας κώδικας και ιστορικά στοιχεία συναλλαγών που αφορούν στην Υπηρεσία Fon. Τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα γενικά μας παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες που αφορούν εσάς και τον τύπο της κάρτας σας, το χρονικό σημείο λήξης της και τα τέσσερα τελευταία ψηφία της. Η χρήση των Δεδομένων σας από τον πάροχο υπηρεσιών τιμολόγησης που χρησιμοποιούμε θα υπόκειται στις δικές του πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες θα πρέπει να αποδεχτείτε κατά τη στιγμή της εγγραφής σας στον εν λόγω υπεύθυνο επεξεργασίας πληρωμών.

9. Δημοσίευση δεδομένων τοποθεσίας Σημείων Fon

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, η Fon θα δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με την τοποθεσία των Σημείων Fon και τις διευθύνσεις όλων των Σημείων Fon. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου άλλοι χρήστες Fon να έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο Fon.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είναι απαραίτητο η Fon να κοινοποιεί τη διεύθυνση του δικού σας σημείου πρόσβασης προκειμένου να μπορούν να το εντοπίσουν άλλοι χρήστες της Fon. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα τοποθεσίας σας προκειμένου να τα καταστήσετε λιγότερο συγκεκριμένα - για παράδειγμα, αφαιρώντας τον αριθμό διαμερίσματος από μία διεύθυνση, ή δηλώνοντας ένα εύρος διευθύνσεων (π.χ. 8-14 Main Street) και όχι συγκεκριμένο αριθμό οδού - ή να καταστήσετε ασαφή τα γεωλογικά δεδομένα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Οι ανωτέρω επεξεργασμένες διευθύνσεις θα εμφανίζονται με τη μορφή χαρτών και καταλόγων κοντινών σημείων πρόσβασης Fon. Δεν πρόκειται να δημοσιεύσουμε το όνομά σας με τη διεύθυνση και το σημείο πρόσβασής σας ούτε να κοινοποιήσουμε σε τρίτους το όνομα ή κάποια πιο συγκεκριμένη διεύθυνσή σας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα καταστεί δυνατό σε τρίτους να εντοπίσουν την ακριβή σας διεύθυνση.

10. Πρόσβαση και ασφάλεια των Σημείων Fon παγκοσμίως

Αναγνωρίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα του Διαδικτύου, συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους κανόνες διαδικτυακής συμπεριφοράς και αποδεκτού περιεχομένου. Τα Σημεία Fon διαφορετικών χωρών ενδέχεται να διέπονται από διαφορετικές τοπικές νομοθεσίες, ενώ ενδέχεται να υποχρεωθούμε να αποθηκεύσουμε δεδομένα προς τον σκοπό συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες νομοθεσίες.

Ειδικότερα, συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους εφαρμοστέους νόμους που διέπουν τη μετάδοση τεχνικών δεδομένων τα οποία εξάγονται από την χώρα προέλευσής σας, την χώρα κατοικίας σας η οποιαδήποτε χώρα στην οποία βρίσκεστε κατά τη χρήση των υπηρεσιών.

Η πρόσβαση, τα Δεδομένα και οι πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσβαση μέσω κάθε Σημείου Fon διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται το Σημείο Fon.

Η Fon έχει υιοθετήσει τα τεχνικά μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για την διατήρηση του αναγκαίου επιπέδου ασφάλειας, με βάση τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται και τις συνθήκες της επεξεργασίας, προκειμένου να αποτραπεί (στο μέτρο του δυνατού και πάντοτε με χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας) η αλλοίωση, απώλεια, επεξεργασία ή μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση αυτών.

11. Πρόσβαση σε ιστότοπους Τρίτων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Fon δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη εταιρεία ή στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, ακόμη και εάν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτές μέσω κάποιου Σημείου Fon.

Εάν κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες, αυτές διαχειρίζονται τα στοιχεία σας σύμφωνα με τη δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατανοείτε ότι κάνοντας χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας Fon συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με αποκλειστικάδικό σας κίνδυνο και ότι η Fon δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε προσώπου για υπηρεσίες τρίτων, περιεχόμενο, υπηρεσίες ή προϊόντα τα οποία μπορεί να χαρακτηριστούν προσβλητικά, άσεμνα ή ενοχλητικά, ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιούν συγκεκριμένη γλώσσα, καθώς και ότι τα αποτελέσματα οποιασδήποτε αναζήτησης ή η εισαγωγή συγκεκριμένου URL μπορεί να οδηγήσει αυτομάτως και χωρίς καμία πρόθεση σε συνδέσμους ή να περιέχει παραπομπές σε ενοχλητικό περιεχόμενο.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Fon δεν υποχρεούται να εξετάζει ή να αξιολογεί το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη χρονική ακρίβεια, την εγκυρότητα, τη συμμόρφωση με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη νομιμότητα, την ευπρέπεια, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα του Υλικού Τρίτων ή των ιστότοπων Τρίτων.

Επίσης, Υπηρεσίες Τρίτων και Υλικό Τρίτων στα οποία ενδεχομένως έχετε πρόσβαση από το Λογισμικό ή τα οποία εμφανίζονται στο Λογισμικό ή συνδέονται με αυτό, δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες ή σε όλες τις χώρες. Η Fon δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες και το εν λόγω Υλικό είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία.

Στο μέτρο που επιλέγετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εν λόγω Υπηρεσίες ή Υλικό, το πράττετε με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνεστε για τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, όπως ενδεικτικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Η Fon, οι δικαιοπάροχοι και οι Συνεργάτες αυτής διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν, να αναστείλουν ή να αποσύρουν οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτές οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Σε καμία περίπτωση η Fon δεν θα φέρει ευθύνη για την απόσυρση ή διακοπή της πρόσβασης στις εν λόγω υπηρεσίες.

Η παρούσα διάταξη θα ισχύει και μετά τη λύση της παρούσας Σύμβασης.

12. Δικαιώματα που σχετίζονται με τα Δεδομένα σας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή όχι. Οι χρήστες της Fon έχουν δικαίωμα να προσπελάζουν τα δεδομένα τους καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων ή, εφόσον χρειάζεται, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων, τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή οι χρήστες της Fon, μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων τους ή της φορητότητάς τους, περίπτωση στην οποία εμείς θα διατηρούμε τα δεδομένα αυτά μόνο για την έγερση ή την αντίκρουση αξιώσεων. .

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προβάλουν ένσταση ως προς την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης αυτής. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα ή, κατά περίπτωση, θα σταματήσουμε να το κάνουμε για τον συγκεκριμένο σκοπό, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή για την έγερση ή αντίκρουση πιθανών αξιώσεων.

Όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πολιτικής.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δικαιωμάτων σας, ιδίως μετά από ανεπιτυχή άσκησή τους, για την Ισπανία μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο Ισπανικό Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στοιχεία επικοινωνίας διαθέσιμα στη διεύθυνση www.agpd.es), ενώ για άλλη χώρα, στην αρμόδια αρχή ελέγχου. Μπορείτε επίσης να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που υπέχετε, απευθυνόμενοι στις εν λόγω αρχές/ οργανισμούς.

Εάν παράσχετε δεδομένα τρίτων, αναλαμβάνετε την ευθύνη να τους ενημερώσετε εκ των προτέρων για όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, υπό τους όρους που καθορίζονται εκεί.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα αίτημα μέσω email στη διεύθυνση: privacy@fon.com ή στον Αντιπρόσωπο Επεξεργασίας Δεδομένων μας, στη διεύθυνση dpd@piconyasociados.es. Τονίζεται ότι θα πρέπει να ορίσετε επακριβώς το δικαίωμα το οποίο επιθυμείτε να ασκήσετε.

Σκοπός της Fon είναι να προστατεύσει το ιδιωτικό σας απόρρητο κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Εάν έχετε ιδέες για την βελτίωση της παρούσας Πολιτικής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@fon.com